ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ E-Slip

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร. 042-334-413 ต่อ 5406
สมัครใช้งานระบบ

Login เข้าสู่ระบบ E-Slip

** ลืมรหัสผ่านติดต่อที่ 042334413 ต่อ 5411

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกุมภวาปี
2.เพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน

โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)

หมายเหตุ :
คลิกอ่านคู่มือการใช้งาน
ถ้าเครื่องอ่านไฟล์ PDF ไม่ได้ คลิก Download โปรแกรม Adobe Reader